จดทะเบียนสมรสใช้อะไรบ้าง ?

ถ้าพูดถึงเรื่องการแต่งงาน สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ต้องคิดตามมานั่นก็คือ การจะทะเบียนสมรส เพราะสิ่งสำคัญก็คือการเตรียมเอกสาร ต้องเตรียมไปให้ครบ แล้วต้องเตรียมอะไรยังไงบ้าง ใช้อะไรบ้าง ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนนามสกุล แล้วถ้าไม่เปลี่ยนนามสกุลล่ะ ต้องทำยังไงบางคนก็ยัง งงๆมึนๆไม่เคยคิดถึงกันเลยใช่ใหม บทความนี้แอดมินจะพาไปดูเอกสารจดการจดทะเบียนสมรส และสิ่งจำเป็นและสำคัญที่ควรจะต้องรู้กันค่ะ

จดทะเบียนสมรสใช้อะไรบ้าง ?
จดทะเบียนสมรสใช้อะไรบ้าง ?

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส

 • จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับ
 • อนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
 • ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ
 • ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดามารดา
 • ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
 • ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้
 • หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนได้สิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่
  – คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
  – สมรสกับคู่สมรสเดิม
  -มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์
  – ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
  -ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

 • บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้(ของทั้งสองฝ่าย)
 • สำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล(กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส)
 •  สำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย
 • สูติบัติหรือทะเบียนบ้านของบุตร(กรณีที่มีบุตรเกิดก่อนหน้าที่จะมาจดทะเบียนสมรส)
 • หลักฐานการจดทะเบียนหย่าในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยจดทะเบียนสมรสและหย่ามาก่อน(ใบหย่า)
 • กรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะคือ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และบิดา มารดาจะต้องมาให้ความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่
ตัวอย่างใบจดทะเบียนสมรส
ตัวอย่างใบจดทะเบียนสมรส

ขั้นตอนในการขอจดทะเบียนสมรส

 • การจดทะเบียนสมรส สามารถยื่นคำร้องขอจดทะเบียนได้ทุกแห่ง โดยไม่ต้องคำนึงถึงภูมิลำเนาของ คู่สมรส
 • คู่สมรสยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักทะเบียนเขตใดก็ได้ โดยไม่คำนึงถึงภูมิลำเนาของคู่สมรส
 • คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องนำบิดาและมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมมาให้ความยินยอม
 • พยานบุคคลจำนวน 2 คน
 • คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่าย เป็นคนต่างด้าว ต้องขอหนังสือรับรองสถานภาพบุคคล จากสถานทูตหรือกงสุลสัญชาติที่ตนสังกัด
 • หนังสือรับรองนั้น ต้องแปลเป็นภาษาไทยและมีคำรับรอง การแปลถูกต้อง ยื่นพร้อมคำร้องขอจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียน ณ ที่ว่าการ  อำเภอ กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต

ค่าธรรมเนียม
    การจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนที่จด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียน ต้องเสีย  ค่าธรรมเนียน 200บาท  พร้อมจัดยานพาหนะ รับ – ส่ง นายทะเบียน การจดทะเบียนสมรสนอกสำนักทะเบียนในท้องที่ห่างใกล   เสียค่าธรรมเนียม 1 บาท

การจดทะเบียนสมรส
 1.รับเรื่อง ผู้ร้องแจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียน โดยลงชื่อในคำร้องตามแบบคร.1 ที่นายทะเบียนเป็นผู้บันทึกข้อความ และจัดพิมพ์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ให้* กฏกระทรวงฯ พ.ศ. 2478 ข้อ 3 *ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ 2541 ข้อ 6,8
2. ตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างคำร้องขอจดทะเบียนและบึนทึกทะเบียนครอบครัว(คร.1)
ตัวอย่างคำร้องขอจดทะเบียนและบึนทึกทะเบียนครอบครัว(คร.1)

 

2.1 นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการอกให้สำหรับบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัว
ประชาชนตามกฎหมาย หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
2.3 หนังสือให้ความยินยอม (กรณีผู้ร้องขอยังไม่บรรลุนิติภาวะและผู้มีอำนาจให้ความยินยอมไม่ได้มาด้วย
2.4 ผู้มีอำนาจให้ความยินยอม (กรณีผุ้ร้องขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ และผู้มีอำนาจให้ความยินยอมมาด้วยตนเอง
2.5 ผู้ร้องขอเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนหรือไม่ หากหย่าแล้วต้องตรวจ สอบหลักฐานการหย่า หรือคู่สมรสตาย ให้ตรวจสอบหลักฐาน
การตาย
2.6 คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลที่ให้จดทะเบียน (กรณีมีคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล)
2.7 พยานอย่างน้อย 2 คน
-ป.พ.พ. ม.1436,1448,1453,1454,1455,1456
– พ.ร.บ. จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 ม.4, 11,12
– ระเบียบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ 2541 ข้อ 8,13 (1)

3. นายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ร้องทั้งสองฝ่าย ดังนี้
3.1 ชายหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์
3.2 ชายหญิงไม่เป็นคนวิกลจริตฯ
3.3 ชายหญิงไม่เป็นญาติสืบสายโลหิต
3.4 ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้
3.5 ชายหรือหญิงจะสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสกันไม่ได้
3.6 หญิงหม้าย (ที่เข้าเงื่อนไข)
3.7 ชายหญิงยินยอมป็นสามีภรรยากันโดยเปิดเผย
– ป.พ.พ. ม.1448 – 1458 ดังนี้
-ระเบียน มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ข้อ 13 (2)

4.ผู้มีอำนาจในการจะทะเบียน
-นายทะเบียน (นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ/อำนวยการเขต/หรือผู้รักษาราชการแทน)
– พ.ร.บ.จดทะเบียนครองครัว พ.ศ.2478 ม.3
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2499) ข้อ 2
-นส.ด่วนมากที่ มท.ช 0402/ว 1411 ลว.3 ธ.ค.30

5.ลงรายการในทะเบียนด้วยวิธีการ ดังนี้
5.1 พิมพ์ข้อความ ลงในทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3) หากผู้ร้องทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้บันทึก ข้อตกลงเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน
หรือเรื่องอื่นให้นายทเบียนพิมพ์รายละเอียดนั้นไว้ในช่องบันทึก
5.2 เมื่อพิมพ์ข้อความลงในทะเบียนสมรสแล้ว หากมีข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ทันที่ก่อนการสั่งพิมพ์ กรณีไม่มีการแก้ไขและ ได้สั่ง
พิมพ์แล้วจะไม่สามารถเรียกกลับมาแก้ไขได้อีกจะเป็นการป้องกันการแก้ไขหรือลบข้อมูลโดยมิชอบ
5.3 เมื่อเห็นว่าถูกต้องให้สั่งพิมพ์ทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)เพื่อให้ผู้ร้อง ผู้ให้ความยินยอม (ถ้ามี) และพยาน
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมรส (คร.2) และนายทะเบียนลงลายมือชื่อในใบสำคัญการสมรส (คร.3)
5.4 มอบใบสำคัญการสมรส (คร.3) ให้แก่คู่สมรสฝ่ายละหนึ่งฉบับ
-ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541 ข้อ 13 (3)

6.เมื่อได้รับจดทะเบียนหรือบันทึกไว้แล้ว ให้นายทะเบียนเก็บรักษา
ทะเบียนไว้เป็นหลักฐานตลอดไป โดยการจัดเก็บเข้าแฟ้มเรียงลำดับตามเลขที่ทะเบียนโดยมิให้ทำลาย เพราะ เป็นเอกสารสำคัญทาง
กฎหมาย ซึ่งใช้    รับรองสิทธิต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ข้อ 43,44

 1. การขอแก้ไขเพิ่มเติมในทะเบียน (คร.2) ให้นายทะเบียนบันทึกใน
  ช่องบันทึกทะเบียน โดยมีรายละเอียดให้ทราบว่าใครเป็นผู้ร้องขอให้บันทึกเรื่องใด และให้ผู้ร้องและนายทะเบียน ลงชื่อไว้โดยไม่ต้อง
  แก้ไขรายการในทะเบียนเดิมให้ถือปฏิบัติตามระบบเดิม คือการบันทึกข้อความต่าง ๆ โดยการเขียน ด้วยมือในคำร้อง (คร.1) และทะเบียน
  สมรส (คร.2) แต่ต้องนำมาจัดเก็บข้อมูลการจดทะเบียนสมรสดังกล่าวไว้ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนี่งในภายหลัง
  – กฎกระทรวง พ.ศ.2478 ข้อ 9 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2541 ข้อ 38
 2. การใช้นามสกุลของคู่สมรส
  ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคู่สมรสให้ทางทะเบียนท้องที่บันทึกข้อตกลงของคู่สมรสว่าจะใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดโดยให้บันทึกต่อท้าย
  ในแบบ คร.2

นี่แค่ไปจดทะเบียนสมรสนะคะมันมีรายละเอียดและข้อมูลเยอะมากเลย หากใครที่มีแพลนที่จะจดทะเบียนสมรสก็ควรจะเตรียมเอกสารให้พร้อมและเรียบร้อยให้ครบถ้วนด้วย เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลา และไม่ต้องยุ่งยากอีกด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก http://www.bora.dopa.go.th/callcenter1548/index.php/menu-general/12-service-handbook/general/27-general-status-marriage-registration

 

 

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *